Varför gör vi en egenskapsbeskrivning

 

I en egenskapsbeskrivning beskrivs den enskilda hundens vallningsegenskaper och arbetssätt. Hunden släpps på får och iakttas av en vallningsutbildad och/eller erfaren instruktör under en vallhundskurs eller ett anordnat beskrivningstillfälle, t ex vid de tillfällen som anordnas av SWKK. De egenskaper och arbetssätt som hunden visar samt hur dessa kommer till uttryck beskrivs via ett standardiserat protokoll med olika bedömningsalternativ. Alla beskrivna hundar finns samlade i en enkel databas.


Den första egenskapsbeskrivningen av Working Kelpie i SWKK’s regi hölls i samband med årsmötet i Lekeberga 2007. Fram till och med 2014 har klubben beskrivit ca 200 hundar. Beskrivningen utarbetades under 2006-2007 och den har sedan dess utvecklats och delvis omarbetats för att försöka hitta den form som på ett tillförlitligt och överskådligt sätt beskriver den unga hundens vallningsegenskaper.


SWKK har flera olika syften med att anordna dessa beskrivningstillfällen. Ett syfte är att mer systematiskt börja dokumentera hur Working Kelpierasen ”ser ut” arbetsmässigt i Sverige idag, genom att beskriva enskilda hundar i en vallningssituation. Vilka olika typer av Working Kelpie kan man urskilja? Motsvarar rasen det behov som finns av en arbetande vallhund och hur vill vi att den fortsatta utvecklingen av Working Kelpie som arbetande hund ska se ut?

Ett annat syfte är att använda egenskapsbeskrivningen för att utbilda vallhundsförare. Beskrivningen kan användas för att visa förare/djurägare hur olika vallningsegenskaper inverkar på hundens arbete, vilka konsekvenser det kan få i det framtida arbetet samt vilka egenskaper som krävs/är önskvärda hos den enskilda hunden för olika typer av arbete.

Det är också ett ypperligt tillfälle för uppfödare att samla sina valpköpare, för klubben att välkomna nyblivna Working Kelpieägare och ett tillfälle där man får möjlighet att träffa andra ägare av Working Kelpie. Slutligen är naturligtvis en framtida förhoppning att kunna använda egenskapsbeskrivningen som ett verktyg i avelsarbetet. Vallningsegenskaper är arvbara, men för att kunna använda resultaten från egenskapsbeskrivningen i avelsarbetet måste beskrivningen utformas, utprovas och utvärderas grundligt så att man vet att den uppfyller detta syfte. Beskrivningen måste kunna tydliggöra ärftliga komponenter i de olika vallningsegenskaperna och resultaten måste kunna sammanställas och användas för att styra aveln i önskad riktning.

 


Till klubbens framtida syfte har vi fortfarande en bra bit kvar innan det kan uppnås, men vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra beskrivningstillfällena för att uppnå övriga syften och vi är alltid i behov av din hjälp för att lyckas. Vill du hjälpa till eller har du några konstruktiva kommentarer att ge oss, tveka inte utan kontakta någon av oss som sitter i kommittén för egenskapsbeskrivningen.