Hälsa och ohälsa hos Working Kelpie

Working Kelpie är en arbetande vallhundsras. Sedan rasens uppkomst har avelskriterierna följt behovet av en sund och frisk hund med stor arbetskapacitet och förmåga att uthärda det extremt hårda klimat, som är typiskt för Australien. Rasen är i stort oförändrad, men allteftersom arbetsförhållandena i den australiska fårnäringen har ändrats, har kraven på rasen förändrats. Dagens hundar får även veterinär hjälp att överleva sjukdomar och skador, som tidigare kunde vara livshotande. Tävlingsverksamhet har också lett till förändringar i avelsarbetet.

Rasen är dock att anse som en mycket frisk hund, vilken avlas på sina arbetsegenskaper. Exteriören är utan alla överdrifter. Vissa problem förekommer givetvis. Flera av dessa kan härledas till det flitiga bruk av inavel som avelsmodell, vilket har varit populärt och t o m rekommenderats för att framavla dugliga arbetshundar under långa tider. Rasklubben skickade år 2000 ut en hälsoenkät. Resultat inkom avseende ca 450 hundar och visar mycket få hälsoproblem. I nedanstående sammanställning upptas bara viktigare sjukdomar av allmänt intresse.

Höftledsdyplasi (HD)

HD är en medfödd defekt i höftledernas utformning, där ledskålen i höftleden är för grund och leden därför blir instabil. Defekten är polygent nedärvd, dvs. flera gener samverkar för uppkomsten. Defekten förekommer i Working Kelpie rasen. För registrering av valpar i SKK:S register krävs känd höftledsstatus hos föräldradjuren, dvs. inget krav på fria höftleder (A eller B) finns för närvarande.

HD-statestik för rasen presenteras inte här p.g.a. lågt antal röntgade hundar.

Rasklubbens målsättning:

  • Verka för att alla avelsdjur HD-röntgas före avelsdebut. 
  • Rekommendera HD-status A eller B för avel.
  • Verka för att antalet HD-röntgade individer ökas.

Epilepsi

Epilepsi är en rubbning av hjärnans funktion med regelbundet återkommande krampanfall. Sjukdommen kan ha många orsaker. En ärftlig form förekommer. Den är troligen recessivt nedärvd. Inga specifika provtagningsmöjligheter finns för att hitta anlagsbärare.
Sjukdomen förekommer sporadiskt i Working Kelpie rasen.

Rasklubbens målsättning.

  • Uppmana medlemmarna att rapportera fall.

Celebellär abiotrofi (Ataxi)

Celebellär abiotrofi består av en nedbrytning av nervceller, framför allt i lillhjärnan(celebellum), vilket leder till rörelsestörning. Valparna är normala vid födseln och visar röresestörning från ca 4 veckors ålder (när valpen börjar gå) till flera månaders ålder. Gradskillnader finns, rörelsestörningarna kan vara allt från lätta till mycket grava. Lidandet är obotligt och leder till att de angripna valparna måste avlivas.
Sjukdomen är ärftlig, troligen recessiv (båda föräldrarna måste vara bärare av defektgenen).
Defekten förekommer i Working Kelpie rasen. Det finns ännu inga möjligheter att via provtagning påvisa anlagsbärare. Nedärvningen är inte heller fullständigt klarlagd. 

Rasklubbens målsättning:

  • Verka för att uppfödare och hundägare informeras.
  • Fortsatt notering av fall.
  • Verka för inrapportering och obduktion av misstänkta fall.
  • Verka för insamling av blodprover och obduktionsmaterial från sjuka djur och deras närmaste släktingar.